UKRYTY TALENT ODKRYWAJĄCY SKARBY

HIDDEN TALENT DISCOVERING TREASURES

Moja definicja Carpe Diem to Carpe Kraków, uchwycić Kraków. Forografuję krakowskie ulice. Codzienne życie, niepowtarzalne chwile, nieodwracalne zmiany. Jestem świadkiem i zarazem artystą kiedy uwieczniam i oświetlam głębie ludzkich emocji i prawdziwość tajemnicy istnienia. Jestem częścią tego miasta, jestem częścią jego piękna.

My definition of Carpe Diem is to Carpe Cracow - to capture it. I photograph the streets of Cracow; its everyday life, unique moments, irreversible changes. I am the witness and the artist at the same time as I eternalise and illuminate the depth of human emotions and the truth of the mystery of existence. I am a part of this city, I am a part of its beauty.