Wyśpiewana godność

Chanted dignity

Śpiewam w chórze kościelnym. Czuję się bardzo dobrze, stojąc w kościele przed ludźmi. Daje mi to dużo mocy, szczególnie jeśli chodzi o te religijne śpiewy. Jako student teologii, śpiewam w poszukiwaniu szczególnej relacji z Bogiem, czuję się wtedy bliżej Boga. Nie potrafię dokładnie opisać tego uczucia, kiedy śpiewamy a wszystkie melodie i harmonie przeplatają się i kumulują… to jest tajemnicze uczucie. Można powiedzieć, że daje mi godność. Chór sprawia, że ​​stajemy się wszyscy równi i zjednoczeni.

I sing in a church choir. I feel very comfortable standing in the church in front of people. Religious singing brings me a lot of power. As a student who studies theology, I sing seeking a special relationship with God, I feel closer to God when I do it. I cannot describe exactly this feeling when we sing and all the melodies and harmonies intertwine and accumulate… it is a mysterious feeling. I can say it gives me dignity. The choir makes us all equal and united.